Våra behandlingar

Vi utgår från individen och problematiken
kring missbruket. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder kring beteenden,
relationer, tankemönster och förändringsarbete.

Vi arbetar nära och ger klienterna tid

då vi tror att alla människor har ett behov att bli sedda och positivt
uppmärksammade. Vi lägger tyngdpunkten på klientens positiva resurser och
tillgångar för att stärka individen till ett drogfritt liv. Givetvis tar vi
höjd för känd problematik men den är ofta väl beskriven i tidigare insatser.

 

På Värne HVB arbetar vi med 

att utforma behandling efter varje enskild individ. Detta gör vi utifrån en noggrann
kartläggning initialt kring individens behov utifrån utredningssamtal. Vi som
arbetar har ett bred erfarenhet av utredning och samtidig behandling. Vi har
därför tillgång till ett brett bord av pedagogiskt kartläggnings och
behandlingsmaterial att tillgå. ASI, PIKT och vid behov ADDIS. Utifrån
kartläggningen, vårdplanen samt uppdraget arbetar vi i samverkan med klienten
fram en individuell genomförandeplan. Vi kan även göra mer ingående
Neuropsykologiska utredningar om önskemål finnes.

 

På Värne HVB erbjuder vi

behandlingsupplägg utifrån evidensbaserade metoder såsom gruppbehandlingar,
enskilt behandlingsarbete samt enskilda samtal och föreläsningar utifrån
kognitiv beteendeterapi (KBT)och psykodynamisk terapi. Vi arbetar även utifrån
teorin om kriminalitet som livsstil. Ett kognitivt arbetssätt att hantera och
lära känna sina känslor.

Behandlingen är strukturerad efter
individens behov av tydlighet och struktur i vardagen. Vi har veckoschema där
skillnaden mellan behandling och fritid är tydlig. Social färdighetsträning är
en viktig del av behandlingen med möjlighet till studier, praktik,
missbruksbehandling, olika aktiviteter såsom fysisk träning, friluftsliv och det
dagliga livets sysslor. 

 

Metoder

 

   Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal är en strukturerad samtalsmetod och ett sätt att förhålla
sig i mötet med klienten. Ingen förändring kommer till stånd utan den enskilda
människans egen intention. Samtalsmetoden används för att främja motivation och
beteendeförändring.
Kriminalitet Som Livsstil
Ett program som utarbetats av Gunnar Bergström för att utmana och påverka vuxna
som fastnat i en kriminell livsstil. Behandlingen bygger till stor del på den
amerikanska fängelsepsykologen och biträdande professorn Glenn D Walters
grundtankar om livsstilskriminalitet och dess processer. I patienternas
förändringsarbete används även Gunnar Bergströms metodologiska program för
behandling av kriminella vars grund vilar på femton års forskning som
kontinuerligt uppdateras. De bägge plattformarna bildar ett effektivt och
nyansrikt redskap med klar, tillgänglig struktur som metodiskt förstärker
kunskapsförmedlande och även definierar emotionellt drivna processer,
nödvändiga för patientens långsiktiga tillfrisknande.

 

  ESL – Ett självständigt liv

Ett program för träning av självständighetsbefrämjande färdigheter i
vardagslivet. Programmet är utvecklat för personer med psykossjukdomar och har
visat sig verksamt inom flera områden som tex. missbruk. Programmet arbetades
fram i USA och har anpassats till svenska förhållanden av psykolog Per Borell.

 

   Relationsprogram

Värnes relationsprogram riktar sig till män som blivit drogfria och har en
historia av att kränka sin partner. Det dysfunktionella familjesystemet sätts
fokus på de bakomliggande orsakerna arv och miljö och hur dessa påverkar
klienten.

 

   Arbete med anhöriga och närstående

På Värne HVB arbetar utifrån att klientens nätverk är en viktig del i klientens
tillfrisknande och för ett hållbart behandlings resultat. Därav lägger vi stor
vikt vid att arbeta även med anhöriga och klientens relationer.

 

   Återfallsprevention (ÅP)

Återfallsprevention är en behandlingsform för att hjälpa klienter att undvika
återfall efter en inledd beteendeförändring. Återfallsprevention är en
handledning och vedertagen metod som utgår från kognitiv beteendeterapi,
KBT. Metoden används vid flera olika problembeteenden såsom missbruk av alkohol
och droger, spelberoende och andra beteendeberoenden. I Återfallspreventiv
behandling får klienten lära sig ett antal verktyg för att kunna hantera sitt
problembeteende.
Fokus i Återfallsprevention är;• att öka förmågan att känna igen sina
risksituationer för återfall• att bli uppmärksam på konsekvenserna av
problembeteendet• att lära sig kunna undvika risksituationer för återfall eller
hantera dem• att hitta alternativ till problembeteenden.

 

   Motivational enhancement therapy (MET)

 

MET är en systematisk metod för att frambringa snabb, internt motiverad förändring
hos personer med alkoholproblem. Metoden bygger på principerna för motiverande
samtal. MET används även tillsammans med KBT och MI i kombinationsprogram för
ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem.

 

Vi möjliggör även för våra klienter att delta i AA och
NA möten så ofta de önskar. 

Miljöterapi
ADL

 

Våra utredningar är en av våra tilläggstjänster som
vänder sig till vuxna med alkohol- och drogproblem i kombination med t ex
misstänkta neuropsykiatriska svårigheter – samsjuklighet. Utifrån uppdrag och
frågeställning beslutar vår psykiater och psykolog om lämplig
utredningsmetodik. Utredningsmetodiken vilar på ett uteslutande arbetssätt där
olika arbetshypoteser prövas.