Värne HVB

Metoder

Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal är en strukturerad samtalsmetod och ett sätt att förhålla sig i mötet med klienten. Ingen förändring kommer till stånd utan den enskilda människans egen intention. Samtalsmetoden används för att främja motivation och beteendeförändring.

Kriminalitet som livsstil

Ett program som utarbetats av Gunnar Bergström för att utmana och påverka vuxna som fastnat i en kriminell livsstil. Behandlingen bygger till stor del på den amerikanska fängelsepsykologen och biträdande professorn Glenn D Walters grundtankar om livsstilskriminalitet och dess processer.

I patienternas förändringsarbete används även Gunnar Bergströms metodologiska program för behandling av kriminella vars grund vilar på femton års forskning som kontinuerligt uppdateras. De bägge plattformarna bildar ett effektivt och nyansrikt redskap med klar, tillgänglig struktur som metodiskt förstärker kunskapsförmedlande och även definierar emotionellt drivna processer, nödvändiga för patientens långsiktiga tillfrisknande.

ESL – Ett självständigt liv

Ett program för träning av självständighetsbefrämjande färdigheter i vardagslivet. Programmet är utvecklat för personer med psykossjukdomar och har visat sig verksamt inom flera områden som exempelvis missbruk. Programmet arbetades fram i USA och har anpassats till svenska förhållanden av psykolog Per Borell.

Våld i nära relation

Värnes relationsprogram riktar sig till män som blivit drogfria och har en historia av att kränka sin partner. Det dysfunktionella familjesystemet sätter fokus på de bakomliggande orsakerna av arv och miljö och hur dessa påverkar klienten.

Arbete med anhöriga och närstående

På Värne HVB arbetar vi utifrån att klientens nätverk är en viktig del i klientens tillfrisknande och för ett hållbart behandlingsresultat. Därav lägger vi stor vikt vid att arbeta även med anhöriga och klientens relationer.

Återfallsprevention (ÅP)

Återfallsprevention är en behandlingsform för att hjälpa klienter att undvika återfall efter en inledd beteendeförändring. Återfallsprevention är en handledning och vedertagen metod som utgår från kognitiv beteendeterapi, KBT. Metoden används vid flera olika problembeteenden såsom missbruk av alkohol och droger, spelberoende och andra beteendeberoenden. I Återfallspreventiv behandling får klienten lära sig ett antal verktyg för att kunna hantera sitt problembeteende.

Fokus i Återfallsprevention är:

  • att öka förmågan att känna igen sina risksituationer för återfall
  • att bli uppmärksam på konsekvenserna av problembeteendet
  • att lära sig kunna undvika risksituationer för återfall eller hantera dem
  • att hitta alternativ till problembeteenden

Motivational enhancement therapy (MET)

MET är en systematisk metod för att frambringa snabb, internt motiverad förändring hos personer med alkoholproblem. Metoden bygger på principerna för motiverande samtal. MET används även tillsammans med KBT och MI i kombinationsprogram för ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem.
Vi möjliggör även för våra klienter att delta i AA och NA möten så ofta de önskar.

Miljöterapi

Genom deltagande i dagliga aktiviteter tillsammans med vårdpersonal och andra boende, får deltagarna möjlighet att lära sig både sociala och praktiska färdigheter. Den sociala miljön som skapas i dessa sammanhang fungerar som en plattform för lärande och tillväxt, där deltagarna kan utveckla och stärka sina förmågor samt bygga meningsfulla relationer med andra.

Det miljöterapeutiska arbetssättet strävar efter att främja en positiv och stödjande atmosfär där individens behov och mål prioriteras. Genom att erbjuda en trygg och strukturerad miljö kan miljöterapin bidra till att öka livskvaliteten för de personer som deltar i dessa verksamheter och främja deras välmående och självständighet.

ADL

Aktiviteter i dagliga livet (ADL) är en beteckning för de grundläggande aktiviteter som alla människor regelbundet måste utföra för att leva ett självständigt liv. Dessa aktiviteter omfattar en rad rutinmässiga uppgifter som rör personlig vård, kommunikation och hantering av boendet.

Genom att erbjuda regelbunden träning och stöd inom ramen för ADL, strävar vi efter att främja ökat självförtroende och självständighet hos individerna. Träningen är skräddarsydd och anpassad till varje persons specifika behov och mål. Den kan genomföras både i grupp och enskilt, och dess huvudsakliga syfte är att stärka individens förmåga att vara självständig och ta ansvar för sitt eget liv.

Genom att utveckla färdigheter inom ADL kan människor öka sin förmåga att leva ett oberoende och meningsfullt liv. Detta arbete är avgörande för att främja individens välmående och livskvalitet.

Övrigt

Klienterna har tre individuella samtal i veckan med psykolog.

Våra utredningar är en av våra tilläggstjänster som vänder sig till vuxna med alkohol- och drogproblem i kombination med till exempel misstänkta neuropsykiatriska svårigheter – samsjuklighet. Utifrån uppdrag och frågeställning beslutar vår psykiater och psykolog om lämplig utredningsmetodik. Utredningsmetodiken vilar på ett uteslutande arbetssätt där olika arbetshypoteser prövas.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå